ALGEMENE VOORWAARDEN
De Lange – Van Mook Advocatuur B.V.

1. Algemeen
1.1
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. (“De Lange-Van Mook Advocatuur”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Maassluis en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24421006.
1.2
Alle door een natuurlijke of rechtspersoon (“Opdrachtgever”) aan De Lange-Van Mook Advocatuur verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Lange–Van Mook Advocatuur onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing voor zover De Lange-Van Mook Advocatuur dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen De Lange–Van Mook Advocatuur en een Opdrachtgever alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van De Lange–Van Mook Advocatuur met, voor of jegens een Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, alsmede ook op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

2. Overeenkomst
2.1
De Lange–Van Mook Advocatuur zal zich inspannen om de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De Lange–Van Mook Advocatuur staat evenwel niet in voor het bereiken van een eventueel door Opdrachtgever beoogd resultaat. De Lange–Van Mook Advocatuur en Opdrachtgever hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
2.2
Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door De Lange–Van Mook Advocatuur verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan De Lange–Van Mook Advocatuur. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan De Lange–Van Mook Advocatuur verstrekte gegevens en informatie. De Lange-Van Mook Advocatuur staat niet in voor de juiste en/of volledige en/of vertrouwelijke wijze van overbrenging van de inhoud van een email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
2.3
Opdrachtgever wordt geacht de opdracht aan door De Lange–Van Mook Advocatuur te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven. De Lange–Van Mook Advocatuur is gemachtigd bij de
inschakeling van derden namens de Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. De Lange-Van Mook Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden.

3.Aansprakelijkheid De Lange–VanMook Advocatuur
3.1
Iedere aansprakelijkheid van De Lange–Van Mook Advocatuur is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd op grond van de door De Lange-Van Mook Advocatuur afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de laatste twaalf maanden voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium aan Opdrachtgever.
3.2
De Lange–Van Mook Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door computervirussen en/of het niet deugdelijk functioneren van de in de uitvoering van de opdrachten gebruikte apparatuur, software en/of gegevensbestanden. De aansprakelijkheid van De Lange–Van Mook Advocatuur gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, onder andere onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet of niet correcte) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Beperkingen van de aansprakelijkheid zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen ten gunste van De Lange–Van Mook Advocatuur strekken ook ten gunste van de bestuurders en werknemers van De Lange–Van Mook Advocatuur.

4. Honorarium c.a.
4.1
De Lange–Van Mook Advocatuur brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de zaak bestede tijd, alsmede gemaakte (on)kosten. De Lange–Van Mook Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen.
4.2
Betaling van de declaraties van De Lange–Van Mook Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever onverwijld. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Opdrachtgever is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van De Lange–Van Mook Advocatuur op Opdrachtgever en/of groepsmaatschappijen van Opdrachtgever onvoldaan blijven. De Lange–Van Mook Advocatuur is in dat
kader onherroepelijk gemachtigd namens Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van Opdrachtgever onder zich heeft of aan Opdrachtgever verschuldigd is. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van De Lange–Van Mook Advocatuur die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.3
De Lange–Van Mook Advocatuur heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtgever verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden. Voor het doel van deze bepaling wordt onder De Lange–Van Mook Advocatuur mede begrepen Stichting Derdengelden De Lange–Van Mook Advocatuur en onder Opdrachtgever worden mede begrepen groepsmaatschappijen van Opdrachtgever.

5. Overig
5.1
Opdrachtgever verleent De Lange–Van Mook Advocatuur met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor automatische bewerking van door De Lange–Van Mook Advocatuur verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
5.2
De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij De Lange–Van Mook Advocatuur respectievelijk komen alleen De Lange–Van Mook Advocatuur toe. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen.
5.3
Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij geacht vervangen te zijn door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
5.4
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht. Van geschillen tussen De Lange-Van Mook Advocatuur en Opdrachtgever zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24421006 en worden u op eerste verzoek toegezonden.