Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING DE LANGE-VAN MOOK ADVOCATUUR B.V.

Algemeen
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. hecht groot belang aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en met welk doel. Door gebruik te maken van de website en de diensten van De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. gaat u akkoord met deze privacy verklaring.

Gegevensverkrijging
Persoonsgegevens zijn al die gegevens die naar u te herleiden zijn (indirect of direct) en die door gebruik te maken van de diensten van De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. worden achtergelaten. De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. verwerkt en bewaart slechts persoonsgegevens die door u zelf worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. worden verstrekt om te verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of dan nodig is voor de doelen zoals genoemd in deze privacyverklaring. Als u op de website het contactformulier invult of een email stuurt, worden die gegevens net zolang bewaard als nodig is voor deugdelijke beantwoording en afhandeling daarvan.

Doelen
De persoonsgegevens die De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. ontvangt worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische diensten. Door de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst van opdracht tussen De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. en u gaat u ermee akkoord dat De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. de door u verstrekte gegevens bewaart, gebruikt en waar nodig, aan derden verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. zoals een ict-dienstverlener maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verder) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
In geen geval geeft De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. uw gegevens aan derden voor marketing doeleinden.

Hyperlinks
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar u middels een link op de website van De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. terecht kunt komen. Daar is de privacyverklaring van die betreffende website dan van toepassing.

Uw rechten
U heeft onder andere het recht om te melden dat u uw persoonsgegevens wilt inzien, wilt corrigeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft of opmerkingen over hoe De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. omgaat met de persoonsgegevens dan vragen wij u om contact opnemen. Dit kan via onderstaande contactgegevens:
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V.
Hammerdreef 1
3155BD Maasland
i.delange@zorgadvocatuur.nl

Wijzigingen in de privacy verklaring
De Lange-Van Mook Advocatuur B.V. mag deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op de website te plaatsen.